قوانینی که در زمینه ی مذاکره در کتاب صوتی تکنیک های مذاکره در خرید و فروش توضیح داده می شود:

 

قانون شماره ۱ : هر قیمتی قابل چانه زنی است.
قانون شماره ۲ : هدف اصلی از چانه زنی در فرایند خرید و فروش، سود بیشتر و ایجاد رابطه ای بلند مدت با طرف معامله است.
قانون شماره ۳ : قدرت عاملی بسیار حیاتی و مهم در تکنیک های مذاکره است.
قانون شماره ۴ : احساسات و هیجانات در تکنیک های مذاکره می تونه هم به شما کمک کنه و هم به ضرر شما باشه
قانون شماره ۵ : زمان عامل تعیین کننده ای در فرایند تکنیک های مذاکره است

قانون شماره ۶ : گزینه های خود را بیشتر کنید
قانون شماره ۷: دقیقا بدانید چی میخواهید
قانون شماره ۸: آماده سازی
قانون شماره ۹ : بر اساس این قانون تعداد موردهایی که باید مورد بحث قرار بگیره هیچوقت بیش از ۴ نیست
قانون شماره ۱۰: تاکتیک های چانه زنی های ساده
قانون شماره ۱۱ : وانمود کنید که منصرف شده اید
قانون شماره ۱۲ : هیچ مذاکره ای آخرین مذاکره نیست

 

تکنیک های مذاکره در فروش ۱

تکنیک های مذاکره در فروش ۲

تکنیک های مذاکره در فروش ۳

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ است.

آماده ای تکنیک های مذاکره در فروش را یاد بگیری ؟
همیشه در مذاکره پیروز باشید .
اطلاعات شما نزد ما به صورت امن می ماند و ما آن را در اختیار دیگران قرار نمی دهیم..